Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Aboneaza-te la newsletter
close

APIA : Ghidul Prim-Cumpărătorului de lapte de vacă

Autor: meatmilkjoi, 7 iunie, 2018

Ghidul este adresat operatorilor economici care desfăşoară activităţi de achiziţionare a laptelui crud de vacă de la producători, în vederea procesării sau vânzării către alte unităţi de procesare şi care au obligaţia de a se înregistra în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte.

 

Ghidul este întocmit conform:

 

Regulamentul (CE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr.922/72, (CEE) nr.234/79, (CE) nr.1037/2001 şi (CE) nr.1234/2007 ale consiliului ( Regulamentul unic OCP ), cu modificările şi completările ulterioare;

 

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr.511/2012 al Comisiei din 15 iunie 2012ü privind notificările referitoare la organizaţiile de producători şi organizaţiile contractuale, prevăzute în Regulamentul (CE) nr.1234/2007 pentru sectorul laptelui şi al produselor lactate;

 

Legea 297/19.11.2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate;

 

Legea 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor dinü sectorul agricol;

 

H.G. nr.441/28.05.2014 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.297/2013 privind stabilirea relaţiilor contractuale din sectorul laptelui şi al produselor lactate, precum şi recunoaşterea organizaţiilor de producători din sectorul laptelui şi al produselor lactate;

 

O.M.A.D.R. 20/208/2015 privind punerea în aplicare a prevederilor art.9 alin. (1) dinü Legea 145/2014, modificat prin OMADR 1565/2015;

 

O.M.A.D.R. 1638/2015 pentru stabilirea condiţiilor şi a proceduri de înregistrare în Registrul prim – cumpărătorilor de lapte.

 

Ghid

 

Atribuirea de către APIA a codului unic de identificare în RUI este o condiţie necesară pentru operatorii economici din sectorul laptelui şi produselor lactate şi se face o singură dată, pentru fiecare solicitant. Pentru obţinerea Codului Unic de Identificare, solicitantul trebuie să depună la sediile APIA formularul de înscriere în RUI.

 

Înregistrarea ca prim-cumpărători se va face numai după ce se constată că aceştia îndeplinesc următoarele condiţii:

 

sunt inscrişi în Registrul unic de identificare APIA;  

deţin un contract cadru care stă la baza relaţiilor comerciale cu producătorii de lapte;  

deţin un sistem centralizat de contabilitate, facturare, înregistrare şi urmărireü cantitativă, calitativă şi valorică a cantităţilor de lapte achiziţionate;  

deţin echipamente necesare pentru determinarea cantitativă şi calitativă a laptelui achiziţionat de la producători;  

desfăşoară cel puţin una dintre activităţile de colectare, transport, ambalare, depozitare, răcire sau transformare a laptelui crud de vacă;  

utilizează spaţii şi/sau mijloace de transport autorizate / înregistrate sanitar- veterinar;  

utilizează un sistem informatic compatibil pentru completarea şi transmiterea informaţiilor către APIA.

 

Formularele cererilor sunt distribuite şi puse la dispoziţia solicitanţilor prin intermediul funcţionarilor CJAPIA şi prin intermediul site-ului APIA www.apia.org.ro.

Cererile de înregistrare în Registrul prim – cumpărătorilor de lapte trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 

să fie întocmite pe formularul standard;

să fie completate lizibil sau preferabil tehnoredactate;

să fie completate în integralitate;

să fie semnate şi ştampilate de reprezentantul legal sau de persoana nominalizată să reprezinte;  

să conţină toate documentele solicitate în copie, purtând sintagma “conform cu originalul” , semnătura şi ştampila reprezentantului legal;  

 

Dacă au fost solicitate informaţii suplimentare de către APIA, acestea trebuie să fie transmise în termen de 10 zile de la primirea notificării. Reprezentantul legal al operatorului economic va depune cererea la sediul APIA aparat central.

 

Depunerea se poate face personal sau prin poştă cu confirmare de primire, pe adresa : Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, Bulevardul Carol I, nr. 17, Sector 2, Bucureşti.

 

Operatorii economici care solicită înscrierea în Registrul prim-cumpărătorilor de lapte trebuie să depună cererea însoţită de următoarele documente, în copie:

 

certificatul de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului;

certificatul constatator pentru fiecare punct de lucru;  

contractul cadru care va sta la baza relaţiilor comerciale cu producătorii de lapte / copia statutului cooperativei agricole în care este menţionată neobligativitatea încheierii unui contract cu membrii acesteia;  

autorizaţie / document de înregistrare sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor pentru fiecare punct de lucru;

buletinul /cartea de identitate al reprezentantului legal sau al/a persoanei desemnate în relaţia tehnică cu APIA;  

documentul de înregistrare în Registrul unic de identificare APIA;

 procură / împuternicire notarială, pentru cazul în care este desemnată să reprezinte unitatea o altă persoană decât reprezentantul legal.

 

După depunerea cererii de înregistrare în Registrul prim – cumpărătorilor de lapte, se va efectua un control la faţa locului de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie pentru a se constata dacă sunt îndeplinite condiţiile de înregistrare. Avizul de înregistrare în Registrul prim – cumpărătorilor se emite în termen de 60 de zile de la data depunerii cererii. Avizul de înregistrare in Registrul prim cumpărătorilor va fi transmis solicitantului în termen de 5 zile lucrătoare de la data emiterii, prin poştă cu confirmare de primire.

 

Informaţiile cu privire la prim-cumpărători pot fi modificate în următoarele situaţii:

 schimbarea denumirii unităţii;

modificarea adresei sediului social;

modificarea/eliminarea/adăugarea de noi puncte de lucru;

 schimbarea reprezentantului legal al unităţii;

 oricare alte situaţii care impun modificarea datelor de identificare

 

Cererea de modificare a datelor de identificare este descrisă în anexa 2. Formularele cererilor de modificare a datelor de identificare sunt puse la dispoziţia solicitanţilor prin intermediul funcţionarilor APIA şi prin intermediul site-ului APIA www.apia.org.ro .

 

Reprezentantul legal al operatorului economic va depune cererea de modificare a datelor de identificare la sediul APIA central. Depunerea se poate face personal sau prin poştă cu confirmare de primire. Cererea va fi însoţită de copiile actelor doveditoare.

 

Copiile de pe actele doveditoare vor fi certificate pentru conformitate cu originalele, sub semnătură, cu menţionarea în clar a numelui, de către persoanele care, potrivit legii, pot întocmi şi semna cererea.

 

Cererea de modificare a datelor de identificare se va depune la Registratura APIA unde va primi un număr de înregistrare.

 

În conformitate cu art. 15 alin. (2) din HG 441/2014, cu modificările şi completările ulterioare, până la data de 15 a fiecărei luni, prim – cumpărătorii de lapte de vacă au obligaţia să depună declaraţia lunară privind cantitatea de lapte crud care a fost achiziţionată de la producători în luna precedentă.

 

Declaraţia lunară se va întocmi pe baza documentelor fiscale emise de producătorul de lapte, facturi fiscale sau file autocopiative din carnetul de comercializare.

 

Declaraţia lunară (anexa3) cuprinde două anexe şi va fi transmisă în format electronic. Anexa 3.1, în format Excel, va cuprinde obligatoriu informaţiile referitoare la cantităţile de lapte achiziţionate lunar:

 

Nume şi prenume producător/denumire;

 

 • Tara;
 • Judet;
 • CNP/CUI producător;
 • Cod exploataţie producător;
 • Număr contract de livrare lapte;
 • Data încheierii contractului;
 • Data încetării contractului;
 • Cantitatea de lapte contractată;
 • Cantitatea de lapte achiziţionată

Anexa 3.2, scanată în format PDF, JPEG sau TIF, va cuprinde obligatoriu următoarele elemente: a. datele de identificare ale prim cumpărătorului de lapte:

 

denumire prim cumpărător:

 

 • CUI/CIF;· ID APIA;
 • Numar aviz inregistrare;
 • Adresa sediului social;
 • Judet;
 • Data şi numărul ieşirii din unitate a informaţiilor;
 1. informaţiile referitoare la cantităţile de lapte achiziţionate lunar.:

 

Numărul total al producătorilor care au efectuat livrări în luna pentru care se raportează informaţiile;  Cantitatea de lapte achiziţionată total, exprimată în kilograme, în luna pentru care se raportează informaţiile.

 

2Numele şi prenumele reprezentantului legal al prim cumpărătorului și semnătura:

 

Numărul total al producătorilor din anexa 3.2 va fi compus din totalitatea producătorilor care au efectuat livrări în luna pentru care se face raportarea.

 

Cantitatea totală de lapte achiziţionaţă, va rezulta din totalizarea cantităţilor de lapte, exprimate în kilograme, achiziţionate de la producătorii care au efectuat livrări în luna pentru care se face raportarea informaţiilor. Declaraţiile lunare obligatorii se vor transmite utilizându-se aplicația Relatii Contractuale Lapte (FO) .

 

Anual se vor desfăşura controale la faţa locului pentru fiecare prim cumpărător înregistrat, cu privire la menţinerea condiţiilor de înregistrare. În urma analizei şi interpretării rezultatelor controlului la faţa locului, dacă se constată abateri administrative APIA va lua, în funcţie de caz, următoarele măsuri:

 

suspendarea pentru o perioadă determinată a avizului de înregistrare;

retragerea avizului de înregistrare ca urmare a neadoptării măsurilor corective în termenul stabilit la data suspendării .

 

Dacă se constată abateri contravenţionale, A.N.Z. va aplica amenzi conform Legii 297/2013:

 

efectuarea livrării de lapte crud între producător şi prim – cumpărătorul de lapte fără încheierea unui contract în formă scrisă, cu amendă de la 1500 la 2000 lei;  

refuzul prim – cumpărătorului de a primi în control reprezentanţii organismelor de control sau nepunerea la dispoziţia acestora a documentelor necesare efectuării controlului, cu amendă de la 500 – 1000 lei;

neutilizarea unui sistem de evidenţă de către prim-cumpărători care să cuprindă balanţa intrarilor şi ieşirilor pentru cantităţile de lapte şi grăsime, cu amendă de la 500 la 1000 lei;  

netransmiterea de către prim – cumpărătorii de lapte crud autorităţii competente a informaţiilor referitoare la cantitatea de lapte crud care le-a fost livrată în cursul fiecărei luni, cu amendă de la 500 -1000 lei.

Legislația privind gestionarea fondurilor europene a fost completată
Autor: meatmilk  /   joi, 26 aprilie 2018

(Comunicat) Guvernul a aprobat o Ordonanță care completează Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente Politicii Agricole Comune, Politicii Comune de Pescuit şi Politicii Maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum şi a fondurilor alocate de la...

Agenda Conferinței ”Sectorul alimentar față-n față cu Re-Acțiunea GDPR”
Autor: meatmilk  /   joi, 29 martie 2018

(Comunicat) Intrarea în vigoare a GDPR pe 25 mai 2018 se anunță deja ca un eveniment major al viitorului an. Va fi Ziua–Z, cu efecte majore pentru operatorii de date personale, care nu vor reuși să-și implementeze pas cu pas, procedurile, politicile și tehnologia necesară.   Dacă vă gândiți că până pe 25 mai 2018 mai este...