Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Aboneaza-te la newsletter
close

Carniprod: 20 de ani de activitate, 20 de ani în elita procesatorilor de carne!

Autor: Ilie Stoianvineri, 26 iulie, 2013

Format la școala de afaceri a Occidentului, Nicolae Ciuleac s-a întors în România în anul 1990, după ce, în 1978, a fugit în Austria. După moentul intrării în afacerile cu produse din carne proprietarul SC CARNIPROD SRL avea să investească nu mai puțin de 14 milioane de euro, dintre care doar 3 milioane au fost accesate prin programul SAPARD, atingând în prezent cel mai înalt grad tehnologic, ”așa cum nici în Occident nu sunt multe companii”, cum îi place principalului acționar să afirme. Despre evoluția afacerilor companiei CARNIPROD ne-a vorbit domnul Nicolae Ciuleac, în interviul de față.

”Remarc o reorientare a consumatorilor spre produsele ieftine, de proastă calitate”

Fabrica de Carne: Domnule Nicolae Ciuleac, cum s-a încheiat anul 2012 şi care a fost evoluţia societăţii în primul trimestru al anului 2013?

Nicolae Ciuleac: Anul care a trecut, s-a încheiat neaşteptat de prost pentru CARNIPROD, deşi am făcut eforturi mari pentru contracararea efectelor crizei generalizate care afectează economia mondială, în general, şi cea europeană, în special. Astfel, producţia de preparate a fost în anul 2012 cu 12 % mai  mică decît în anul precedent şi cu 62 % mai mică decît în 2008; în trimestru I al anului 2013, producţia a fost cu 16 % mai mică decît în perioada similară a lui 2012 şi tendinţa este de scădere în continuare. Cauza acestui nivel mic de producţie este scăderea vînzărilor  de preparate din carne.

Se remarcă o reorientare a preferinţelor consumatorilor, manifestată prin creşterea interesului pentru carne proaspătă, în defavoarea preparatelor din carne. De asemenea, cantităţile cumpărate de consumatori sînt mai mici decît în anii trecuţi, concomitent cu solicitarea produselor cu cel mai mic preţ, deşi aceste produse ieftine au caracteristici nutriţionale inferioare. Doresc să subliniez că nu numai  efectele crizei au determinat această realitate, ci şi alte cauze, cum ar fi:

veniturile disproporţionat de mici ale populaţiei în raport cu preţurile mijloacelor de subzistenţă practicate pe piaţa românească şi mă refer aici la preţul energiei, gazelor, carburanţilor, materilor prime pentru industria alimentară, medicamentelor, utilităţilor etc.; costurile foarte mari ale producţiei agricole şi subvenţionarea insuficientă a acesteia, ceea ce determină preţuri mari ale materiilor prime şi auxiliare; inexistenţa unor mijloace de  filtrare a producătorilor de produse alimentare, astfel încît cei ce pun pe piaţă produse cu compoziţie incertă să fie ocoliţi de marea masă a consumatorilor; inducerea sistematică în conştiinţa consumatorilor a ideii, trîmbiţate fără discernămînt, pe toate canalele şi cu toate ocaziile, de unii aşa-zişi a toate cunoscători (cum ar fi reprezentanţii cei mai de frunte ai Institutului de Cercetări Alimentare), că toţi producătorii de preparate din carne introduc în produsele lor  cantităţi mari de aditivi şi de componente nocive şi fără calităţi nutritive, şi că toţi nu urmăresc decît cîştigul cu orice preţ, amestecînd cu bunăştiinţă firme serioase precum CARNIPROD şi alte cîteva, cu cele de apartament, care nu au nici o notorietate în domeniu, dar ale căror produse se află în cele mai favorabile poziţii pe rafturile magazinelor şi care sînt şi cele mai cumpărate datorită preţului foarte mic; aceste firme îşi permit preţuri mici pentru că produsele lor sînt făcute cu componente foarte ieftine (carne dezosată mecanic, emulsie de şorici, carne de cea mai proastă calitate şi foarte mulţi aditivi pentru a compensa lipsa de calităţi organoleptice).

Vreau să se înţeleagă: firmele care utilizează în mod curent materii prime de înaltă calitate NU POTAVEA COSTURI MICI, deci nu pot scădea preţurile!

”Piața e în scădere”

FDC: Cum a resimţit CARNIPROD evenimentele negative de pe piaţa românească a cărnii din această primăvară?

NC: Nu a fost o influenţă directă, pentru că încă de la fîrşitul anului 2011 am instaurat o serie de măsuri referitoare la evaluarea temeinică a furnizorilor, la modul de desfăşurare a recepţiei materiilor prime şi auxiliare precum şi analizele de siguranţă ce trebuie făcute (de exemplu am stabilit ca la fiecare furnitură de carne de vită să se facă analiza de specie). Acele evenimente au avut însă un efect nefavorabil indirect, pentru că ele au sporit neîncrederea în produsele din carne aflate pe piaţă. Şi aici mă refer la produsele tuturor producătorilor.

FDC: Cum apreciaţi evoluţia pieţei produselor şi preparatelor din carne din România?

NC: Piaţa acestor produse este în prezent în scădere, aşa cum am arătat mai sus. Consider că dacă oficialităţile române vor neglija în continuare susţinerea puternică a agriculturii şi a industriei alimentare, în special a celei a cărnii, viitorul nu va fi prea favorabil. Este adevărat că şi producătorii serioşi trebuie să se mobilizeze şi să îmbunătăţească produsele furnizate pe piaţă. De asemenea, aceştia trebuie să acţioneze ferm pentru identificarea falsificatorilor de preparate şi  demascarea lor.

Mai este necesară şi intervenţia statului care trebuie să impună reţete obligatorii pentru preparatele din carne, general valabile la nivel naţional, aşa cum este în alte ţări, şi să urmărească respectarea lor riguroasă de către toţi producătorii iar cei incorecţi să fie interzişi. 

”Noutățile de la CARNIPROD au fost deosebit de bine primite de consumatori”

FDC: Care au fost noutăţile CARNIPROD pentru această primă parte a anului?

NC: În prima parte a anului am lansat 4 produse noi. Dintre acestea, două (parizer EXTRA din pui şi rulada din piept de porc) au fost foarte bine primite şi sînt în continuare solicitate. Din experienţa noastră de pînă acum, am constatat că cea mai mare receptivitate pentru produse noi se manifestă în a doua parte a anului, pentru că la începutul anului consumatorii mai au încă rezerve de produse de la sărbătorile de iarnă, urmează apoi postul Paştelui, care determină o diminuare severă a desfacerii în general  şi de noutăţi în special, iar anotimpul cald se remarcă prin creşterea cantităţilor de mici şi carne pentru grătar. Începînd cu sfîrşitul lui august apetitul românilor pentru preparate din carne începe să fie mai mare şi atunci ne adaptăm şi noi acestei situaţii.

FDC: În ce măsură s-a dezvoltat reţeaua de desfacere a firmei CARNIPROD?

NC: Anul trecut am încercat să ne vindem produsele prin lanţul de mari retaileri existenţi în ţara noastră. Pentru aceasta am desfăşurat o acţiune susţinută de promovare a preparatelor noastre şi am încheiat contracte cu aşa-numitele platforme. Din  păcate aceşti comercianţi sînt preocupaţi numai de cîştigul lor direct şi nu ezită să inventeze tot felul de taxe şi de condiţii favorabile numai lor. În prezent relaţiile cu retailerii sînt reci, pe cale să îngheţe. În aceste condiţii am continuat extinderea reţelei proprii de magazine, amplasate cît mai aproape de Tulcea, astfel încît costurile de transport să fie minime. Avem în prezent în funcţiune  21  magazine şi procesul de extindere continuă.

FDC: Care sînt proiectele urmărite de CARNIPROD ÎN 2013

NC: Acest an reprezintă pentru CARNIPROD un jubileu: împlinirea a 20 de ani de la înfiinţarea unităţii. Pentru aceasta am pregătit o serie de acţiuni menite să marcheze cum se cuvine două decenii de funcţionare şi evoluţie pozitivă. Acţiunile vor consta în realizarea şi lansarea pe piaţă a unui produs reprezentativ, special conceput pentru acest eveniment, un şir de întîlniri cu clienţii cei mai importanţi, vizite la furnizorii de materii prime şi auxiliare, publicarea în reviste de specialitate a unor articole pe teme specifice profilului unităţii.

Un obiectiv major este menţinerea pe piaţă, fără a apela la concedierea personalului.

De asemenea ne propunem să menţinem la un înalt nivel funcţionarea sistemului integrat de management pe care îl avem implementat şi care are la bază nu mai puţin de 6 standarde internaţionale. Dintre acestea se remarcă Internaţional Food Standard şi British Retail Consortium, standarde de siguranţa alimentului extrem de severe.

Din punctul de vedere al calităţii produselor sîntem preocupaţi de menţinerea termenelor de valabilitate ale produselor noastre concomitent cu diminuarea la minimum posibil a adaosurilor în preparatele din carne. De asemenea acţionăm pentru mărirea procentului de carne provenită din sursele proprii prin mărirea capacităţii fermelor noastre de porci, prin construirea de hale noi şi prin modernizarea celor existente.

FDC: Vă mulțumim!

Carniprod: 20 years of experience, 20 years among the most important meat processors!

Trained at a business school in the West, Nicolae Ciuleac returned to Romania in 1990, after in 1978, migrated to Austria. After entering the business with meat, CARNIPROD SRL owner had to invest not less than 14 millions euro, of which only 3 millions were accessed through the SAPARD program, reaching now the highest technological level, „like not even in the West are many companies”, as the principal shareholder likes to say. About the company’s business development of CARNIPROD, Mr. Nicolae Ciuleac told us in to below interview.

I notice a shift in consumers’ habits towards cheap products of poor quality”

Fabrica de Carne (Meat Factory magazine):
Mr. Nicolae Ciuleac, how did it end 2012 and which was the evolution of society in the first quarter of 2013?

Nicolae Ciuleac: The past year ended unexpected badly for CARNIPROD, although we made ​​great efforts to minimize the crisis effects which affect the global economy in general and the EU in particular. The production of meat products in 2012 was with 12% lower than the previous year and 62% lower than in 2008; in the first quarter of 2013, production was 16% lower than in the same period of 2012 and the trend is still downward. The cause of this low level of production is the decrease in of meat sales.

There is a shift in consumer preferences, manifested by increased interest in fresh meat against prepared meat. Also, the quantities purchased by consumers are lower than the previous years, while requesting the lowest price products, although these cheap products have lower nutritional characteristics. I want to emphasize that not only the crisis led to this reality, but other causes such as:

disproportionately low income of the population in relation to the prices of livelihood on the Romanian market and here I mean the price of energy, gas, fuel, raw materials for food, medicine, utilities and so on; high costs of agricultural production and insufficient subsidies for this which determine high prices of raw and auxiliary materials; lack of means of filtering food producers, so that those who put on the market products of uncertain composition to be spared by the great mass of consumers; the systematic induction to the consumer awareness the idea that all meat producers introduce in their products large amounts of additives and harmful ingredients without nutritive qualities, and that all of them pursue only for profit, mixing serious companies like CARNIPROD and several others with the ones that have no reputation in the field, but whose products are placed in the most favorable positions on the supermarkets shelves, which are the most purchased thanks very low price; these companies can afford low prices for their products because are made with very cheap components (mechanically deboned meat, rind emulsion, the worst quality meat and many additives to compensate the lack of organoleptic characteristics).

I want to be understood: the companies that continously use high quality raw materials CANNNOT HAVE LOW COSTS, so they cannot decrease the prices!

„The market is declining”

FDC: How did CARNIPROD experience the adverse events on the meat Romanian market this spring?

NC: It was not a direct influence, because since the end of 2011 we have established a series of measures regarding the serious assessment of providers, the way the reception of raw and auxiliary materials is done, as well as  the safety analyzes to be made (for example, we determined that from each beef to make the analysis of species). Those events, however, had an adverse effect indirectly, because they increased distrust of meat products on the market. And here I refer to the products of all manufacturers.

FDC: How do you assess the progress of meat products market in Romania?

NC: The market of these products is now falling, as shown above. I consider that if Romanian authorities continue to neglect the support of agriculture and food industry, especially the meat, the future will not be very favorable. It is true that serious producers must mobilize and improve the products supplied to the market. They also need to act firmly to identify counterfeiters and to expose their products.
There is also necessary the state intervention which should impose mandatory prescriptions for meat products, generally available nationwide, as in other countries, and to follow their strict compliance by all manufacturers and those unfair to be banned.

„The novelties from CARNIPROD were very well received by the consumers”


FDC: What were CARNIPROD’s news for this first part of the year?

NC: In the first half of the year we launched four new products. Among these, two (EXTRA chicken salami and pork breast roulade) were very well received and are still required. From our experience so far, we found that most receptive to new products manifests in the second half of the year, because in the first part of the year consumers still have stocks of products from the winter celebrations, then follows the Easter, which determines a severe decrease of the sales in general and especially for novelties, and hot weather is characterized by increased amounts of meat rolls and steak for barbeque. Starting with the end of August, Romanians’ appetite for meat products increases and then we adapt as well to this situation.

FDC: To what extent has developed the sales network of CARNIPROD company?

NC: Last year we tried to sell our products through large chain retailers existing in our country. For this we conducted a sustained action to promote our preparations and we established contracts with the so-called retail platforms. Unfortunately, these traders are concerned only about their direct profits and do not hesitate to invent all sorts of taxes and conditions favorable only for them. Currently the relation with retailers are cold, about to freeze. In these conditions, we continued to expand our own network of stores located closer to Tulcea county, so that the transport costs to be minimal. We currently operate 21 stores and the expansion continues.

FDC: What are the projects pursued by CARNIPROD in 2013?

NC: This year represents for CARNIPROD a jubilee: celebration of the 20th anniversary since the establishment of the company. For this we prepared a series of actions to properly mark the two decades of operation and positive development. The actions will consist in the development and the launch of a representative product, specially designed for this event, a series of meetings with our major customers, visits to the suppliers of raw and auxiliary materials, the publication in the specialized magazines of articles on specific topics according to the profile of the company.

A major goal is to maintain on the market without resorting to personnel dismissal.
We also aim to maintain a high level of integrated management operation that we have implemented and which is based on no less than 6 international standards. Among these: the International Food Standard and British Retail Consortium standards, food safety standards extremely severe.

In terms of product quality we are concerned with maintaining the validity terms of our products while reducing to the minimum the additives in our meat products. We also act to increase the percentage of meat from own sources by increasing the capacity in our pig farms by building new halls and modernizing the existing ones.
FDC: Thank you!

Indagra 2018: Scale Expert, soluția optimă pentru HoReCa și retail
Autor: meatmilk  /   marți, 6 noiembrie 2018

Companie privată, cu o experienta de peste 10 ani in domeniu, specializată în importul şi distribuţia unei game complete de echipamente, consumabile şi soluţii pentru reţele comerciale si HoReCa, Scale Expert s-a aflat și în acest an printre expozanții târgului Indagra.   Produsele comercializate sunt importate direct din...

Régis Degelcke a devenit noul Președinte al EuroCommerce
Autor: meatmilk  /   miercuri, 27 iunie 2018

(Comunicat) EuroCommerce anunță astăzi alegerea lui Régis Degelcke ca nou Președinte al organizației internaționale EuroCommerce, urmând să-și preia mandatul său de trei ani începând cu data de 1 iulie 2018.   În noua funcție, Regis Degelcke va aduce o multitudine de cunoștințe și experiență în sectorul comerțului...