Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close

Contractele de concesiune/închiere a pajiştilor de la MADR

Autor: Ilie Stoianmiercuri, 5 iunie, 2013

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice au elaborat un proiect de Ordin pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune și închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv municipiilor.

Documentul stabileşte conținutul-cadru al contractelor de concesiune, respectiv de închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv municipiilor şi care sunt supuse regimului de organizare, administrare şi exploatare prevăzute la art. 3 lit.b) și d) din OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și precizări specifice exploatării pajiștilor.

Modelele de contract de concesiune, respectiv de închiriere prezentate în proiecul de ordin prevăd că predarea-primirea obiectului concesiunii/închirierii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen de 5 zile de la data semnării contractului, proces-verbal care devine act adițional al acestuia.

Modelele de contract includ şi categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar/locatar în derularea concesiunii/închirierii şi condiţiile utilizării acestora.

În ambele modele de contracte se precizează şi că obiectivele concedentului (cel care dă în concesiune)/locatorului (cel care dă spre închierere pajiştea) sunt:
a) menținerea suprafeței de pajiște;
b) realizarea pășunatului rațional pe grupe de animale și pe tarlale, cu scopul menținerii calității
covorului vegetal;
c) creșterea producției de masă verde pe ha pajiște.

Contractele de concesiune/închiriere pot fi încheiate pe maxim 5 ani şi pot fi prelungite maxim 2,5 ani în cazul concesiunii, respectiv maxim 5 ani, în cazul închirierii

Potrivit documentului, durata concesiunii este de maxim 5 ani, iar contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

În cazul închirierii, durata este tot de 5 ani, însă contractul de închiriere poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult durata sa inițială, ţinând cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investiţiilor efectuate de către locatar pe pajişte și alte asemenea.

Preţul de concesiune/închiriere a pajiştii nu poate depăşi 50% din valoarea masei verzi/ha, calculată în funcție de prețul mediu stabilit de Consiliul Județean

Preţul concesiunii, respectiv al închirierii pajiştilor din domeniul public se stabileşte în lei/ha/an, fără a depăși 50% din valoarea masei verzi pe hectar calculată în funcție de prețul mediu stabilit de Consiliul Județean. Redevenţa totală anuală (nr. ha x preț pe ha) va fi plătită prin ordin de plată în contul primăriei sau în numerar la casieria primăriei, în două tranșe, de 30% şi 70%, conform datelor înscrise în contract, cu penalizări de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului.

Drepturile şi obligațiile părţilor

1. Drepturile concesionarului/locatarului:
a) de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa pajiștile care fac obiectul contractului de concesiune/închiriere

2. Drepturile concedentului/locatorului:
a) să inspecteze suprafețele de pajiști concesionate/închiriate, verificând respectarea obligatiilor asumate de concesionar/locatar, numai cu notificarea prealabilă și în conditii stabilite prin contract;
b) să predea pajiștea concesionarului/locatarului, indicându-i limitele, precum şi inventarul existent pe bază de proces-verbal;
c) să solicite utilizatorului situaţia lucrărilor realizate cu valoarea exactă a acestora şi devizul aferent, conform legislaţiei în vigoare;
d) să-și dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de concesionar/locatar pe pajiște;
e) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către concesionar/locatar pe pajiște şi să confirme prin semnătură executarea acestora.

3. Obligațiile concesionarului/locatarului:
a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a pajiștilor ce fac obiectul contractului;
b) nu poate subconcesiona/subînchiria bunurile care fac obiectul contractului. Subconcesiunea pentru pajiştile aflate în proprietate publică se face cu respectarea prevederilor art. 8 din O.U.G. nr.54/2006.
În cazul închirierii, subînchirierea totală sau parțială este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute. Cu acordul scris al locatorului, locatarul poate să cesioneze contractul de închiriere soţului care participă la exploatarea bunurilor închiriate sau descendenţilor săi majori.
c) să plătească redevenţa/chiria la termenul stabilit;
d) să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;
e) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile, de la vânzarea animalelor sau a unora dintre acestea, în vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;
f) să păşuneze animalele exclusiv pe terenul concesionat/închiriat.
g) să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale;
h) să introducă animalele la pășunat numai în perioada de pășunat stabilită;
i) să nu introducă animalele la pășunat în cazul excesului de umiditate a pajiștii;
j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetației nefolositoare și a excesului de apă, de fertilizare, anual;
k) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
l) să restituie concedentului/locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea contractului de concesiune/închiriere prin ajungere la termen;
m) să restituie concedentului/locatorului suprafața de pajiște ce face obiectul contractului, în condiții cel puțin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;
n) să plătească 30% din prima de asigurare.

4. Obligațiile concedentului/locatorului:
a) să nu îl tulbure pe concesionar/locatar în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune/închiriere.
b) nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune/închiriere, în afară de cazurile prevăzute expres de lege.
c) este obligat să notifice concesionarului/locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului/locatarului.
d) să constate și să comunice concesionarului/locatarului, orice atenţionare referitoare la nerespectarea clauzelor contractului.

Modelele de contracte din proiectul publicat de Ministerul Agriuculturii mai includ şi clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităților de mediu între părți, precum şi prevederi privind răspunderea contractuală.

Apariţia si încetarea cazului de forţă majoră se va comunica celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea constatării evenimentelor de acest gen de către autorităţile competente, mai prevede proiectul. (Cf. MADR)

Recomandările DVSSA-Sibiu pentru crescătorii de ovine
Autor: Maria Demetriad  /   joi, 15 ianuarie 2015

Activitarea de reproducţie (monta şi obţinerea de miei prin fătări în campanii organizate) reprezintă o etapă prioritară în tehnologia de creştere a ovinelor care asigură venituri importante prin vânzarea de miei vii, carne de miel, precum şi creşterea efectivului, sau înlocuirea animalelor reformate sau moarte, se arată într-o...

Controlul și eliminarea IVEMP în creșterea porcilor
Autor: Meat MIlk  /   miercuri, 14 ianuarie 2015

Infecția cu virusul encefalomiocarditei porcului – IVEMP (Encefalomyocarditis virus – EMPV) este o boală infecțioasă virală întâlnită la porcine de toate vârstele, îndeosebi la grupele de tineret porcin, fiind evidențiată printr-o mortalitate ce variază între 10% și 100%. Produsă de un cardiovirus, boala afectează deseori...

Contractele de concesiune/închiere a pajiştilor de la MADR

Autor: miercuri, 5 iunie, 2013

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale împreună cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice au elaborat un proiect de Ordin pentru aprobarea contractelor-cadru de concesiune și închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv municipiilor.

Documentul stabileşte conținutul-cadru al contractelor de concesiune, respectiv de închiriere a suprafeţelor de pajişti aflate în domeniul public/privat al comunelor, oraşelor, respectiv municipiilor şi care sunt supuse regimului de organizare, administrare şi exploatare prevăzute la art. 3 lit.b) și d) din OUG 34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, precum și precizări specifice exploatării pajiștilor.

Modelele de contract de concesiune, respectiv de închiriere prezentate în proiecul de ordin prevăd că predarea-primirea obiectului concesiunii/închirierii se efectuează pe bază de proces-verbal în termen de 5 zile de la data semnării contractului, proces-verbal care devine act adițional al acestuia.

Modelele de contract includ şi categoriile de bunuri ce vor fi utilizate de concesionar/locatar în derularea concesiunii/închirierii şi condiţiile utilizării acestora.

În ambele modele de contracte se precizează şi că obiectivele concedentului (cel care dă în concesiune)/locatorului (cel care dă spre închierere pajiştea) sunt:
a) menținerea suprafeței de pajiște;
b) realizarea pășunatului rațional pe grupe de animale și pe tarlale, cu scopul menținerii calității
covorului vegetal;
c) creșterea producției de masă verde pe ha pajiște.

Contractele de concesiune/închiriere pot fi încheiate pe maxim 5 ani şi pot fi prelungite maxim 2,5 ani în cazul concesiunii, respectiv maxim 5 ani, în cazul închirierii

Potrivit documentului, durata concesiunii este de maxim 5 ani, iar contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa inițială.

În cazul închirierii, durata este tot de 5 ani, însă contractul de închiriere poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult durata sa inițială, ţinând cont de respectarea clauzelor contractuale, valoarea investiţiilor efectuate de către locatar pe pajişte și alte asemenea.

Preţul de concesiune/închiriere a pajiştii nu poate depăşi 50% din valoarea masei verzi/ha, calculată în funcție de prețul mediu stabilit de Consiliul Județean

Preţul concesiunii, respectiv al închirierii pajiştilor din domeniul public se stabileşte în lei/ha/an, fără a depăși 50% din valoarea masei verzi pe hectar calculată în funcție de prețul mediu stabilit de Consiliul Județean. Redevenţa totală anuală (nr. ha x preț pe ha) va fi plătită prin ordin de plată în contul primăriei sau în numerar la casieria primăriei, în două tranșe, de 30% şi 70%, conform datelor înscrise în contract, cu penalizări de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere, cuantum ce nu se va modifica pe parcursul derulării contractului.

Drepturile şi obligațiile părţilor

1. Drepturile concesionarului/locatarului:
a) de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa pajiștile care fac obiectul contractului de concesiune/închiriere

2. Drepturile concedentului/locatorului:
a) să inspecteze suprafețele de pajiști concesionate/închiriate, verificând respectarea obligatiilor asumate de concesionar/locatar, numai cu notificarea prealabilă și în conditii stabilite prin contract;
b) să predea pajiștea concesionarului/locatarului, indicându-i limitele, precum şi inventarul existent pe bază de proces-verbal;
c) să solicite utilizatorului situaţia lucrărilor realizate cu valoarea exactă a acestora şi devizul aferent, conform legislaţiei în vigoare;
d) să-și dea acordul de principiu pentru lucrările ce urmează a fi executate de concesionar/locatar pe pajiște;
e) să participe la recepţionarea lucrărilor executate de către concesionar/locatar pe pajiște şi să confirme prin semnătură executarea acestora.

3. Obligațiile concesionarului/locatarului:
a) să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate și de permanență a pajiștilor ce fac obiectul contractului;
b) nu poate subconcesiona/subînchiria bunurile care fac obiectul contractului. Subconcesiunea pentru pajiştile aflate în proprietate publică se face cu respectarea prevederilor art. 8 din O.U.G. nr.54/2006.
În cazul închirierii, subînchirierea totală sau parțială este interzisă, sub sancțiunea nulității absolute. Cu acordul scris al locatorului, locatarul poate să cesioneze contractul de închiriere soţului care participă la exploatarea bunurilor închiriate sau descendenţilor săi majori.
c) să plătească redevenţa/chiria la termenul stabilit;
d) să respecte cel puţin încărcătura minimă de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;
e) să comunice în scris primăriei, în termen de 5 zile, de la vânzarea animalelor sau a unora dintre acestea, în vederea verificării respectării încărcăturii minime de 0,3 UVM/ha în toate zilele perioadei de păşunat;
f) să păşuneze animalele exclusiv pe terenul concesionat/închiriat.
g) să practice un păşunat raţional pe grupe de animale şi pe tarlale;
h) să introducă animalele la pășunat numai în perioada de pășunat stabilită;
i) să nu introducă animalele la pășunat în cazul excesului de umiditate a pajiștii;
j) să realizeze pe cheltuiala sa lucrări de eliminare a vegetației nefolositoare și a excesului de apă, de fertilizare, anual;
k) să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
l) să restituie concedentului/locatorului, în deplină proprietate, bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini, la încetarea contractului de concesiune/închiriere prin ajungere la termen;
m) să restituie concedentului/locatorului suprafața de pajiște ce face obiectul contractului, în condiții cel puțin egale cu cele de la momentul încheierii contractului;
n) să plătească 30% din prima de asigurare.

4. Obligațiile concedentului/locatorului:
a) să nu îl tulbure pe concesionar/locatar în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune/închiriere.
b) nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune/închiriere, în afară de cazurile prevăzute expres de lege.
c) este obligat să notifice concesionarului/locatarului apariţia oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor concesionarului/locatarului.
d) să constate și să comunice concesionarului/locatarului, orice atenţionare referitoare la nerespectarea clauzelor contractului.

Modelele de contracte din proiectul publicat de Ministerul Agriuculturii mai includ şi clauze contractuale referitoare la împărţirea responsabilităților de mediu între părți, precum şi prevederi privind răspunderea contractuală.

Apariţia si încetarea cazului de forţă majoră se va comunica celeilalte părţi în termen de 5 zile, prin telefon, fax, urmat de o notificare scrisă, cu confirmarea constatării evenimentelor de acest gen de către autorităţile competente, mai prevede proiectul. (Cf. MADR)

Comisia Europeană trebuie să își dea acordul pentru noul PNDR
Autor: Meat MIlk  /   joi, 22 ianuarie 2015

Comisia Europeană trebuie să își dea acordul pentru noul PNDR. Ca urmare, Programul Naţional de Dezvoltare Rurală PNDR 2014-2020 ar putea fi demarat în luna martie 2015, doar în cazul în care, în perioada imediat următoare, Comisia Europeană va comunica acordul de principiu în baza unei adrese oficiale transmise de Ministerul...

România- locul 19 în privința prețului cărnii de tăuraș
Autor: Meat MIlk  /   luni, 19 ianuarie 2015

Conform Comisiei Europene, care citează surse Eurostat, România se clasează pe locul 19 în privința prețului cărnii de tăuraş şi de vită în carcasă. Carnea de tăuraş se vindea în medie cu 270 euro/100 kilograme iar cea de vacă la 204 euro/100 kilograme. “Preţurile s-au dus în jos şi la carne şi la lapte din cauza embargoului...

CE solicită opiniile fermierilor pentru vânzarea în comun a produselor agricole
Autor: Maria Demetriad  /   vineri, 16 ianuarie 2015

Comisia Europeană (CE) a demarat, în 15 ianuarie 2015, consultările pe tema proiectului privind vânzarea în comun de produse agricole, invitând părţile interesate să îşi prezinte observaţiile cu privire la noul proiect privind aplicarea normelor antitrust ale UE în sectorul agricol, informează un comunicat de presă al CE. Cele mai...

Recomandările DVSSA-Sibiu pentru crescătorii de ovine
Autor: Maria Demetriad  /   joi, 15 ianuarie 2015

Activitarea de reproducţie (monta şi obţinerea de miei prin fătări în campanii organizate) reprezintă o etapă prioritară în tehnologia de creştere a ovinelor care asigură venituri importante prin vânzarea de miei vii, carne de miel, precum şi creşterea efectivului, sau înlocuirea animalelor reformate sau moarte, se arată într-o...

Controlul și eliminarea IVEMP în creșterea porcilor
Autor: Meat MIlk  /   miercuri, 14 ianuarie 2015

Infecția cu virusul encefalomiocarditei porcului – IVEMP (Encefalomyocarditis virus – EMPV) este o boală infecțioasă virală întâlnită la porcine de toate vârstele, îndeosebi la grupele de tineret porcin, fiind evidențiată printr-o mortalitate ce variază între 10% și 100%. Produsă de un cardiovirus, boala afectează deseori...