Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close

Drepturile ºi obligaþiile contribuabilului împotriva ANAF

Autor: Meat MIlkmarți, 29 ianuarie, 2013

În contextul înmulþirii controalelor fiscale, contribuabilii trebuie sã-ºi cunoascã foarte bine atât drepturile, cât ºi obligaþiile. Prin tradiþie, românii au o atitudine defensivã în timpul inspecþiilor fiscale, depunând eforturi importante pentru pãstrarea unor relaþii amiabile. Totuºi, în ultima perioadã, se observã schimbãri, contribuabilii realizând cã trebuie sã-ºi apere activ drepturile.

Av.Coltuc Marius Vicenþiu
Fondator Casa de avocaturã Coltuc
www.coltuc.ro

Drepturile contribuabilului:
Dreptul de a fi înºtiinþat despre acþiunea de inspecþie fiscalã prin transmiterea unui aviz de inspecþie fiscalã care va cuprinde: temeiul juridic ºi data de începere a inspecþiei, obligaþiile fiscale ºi perioadele ce urmeazã a fi supuse inspecþiei fiscale, posibilitatea de a solicita amânarea datei de începere a inspecþiei fiscale.

Avizul se comunicã în scris, înainte de începerea inspecþiei fiscale:
a) cu 30 de zile pentru marii contribuabili;
b) cu 15 zile pentru ceilalþi contribuabili.

Comunicarea avizului de inspecþie fiscalã nu este necesarã, însã, în cazul controlului inopinat ºi al controlului încruciºat. (Controlul inopinat constã în activitatea de verificare fapticã ºi documentarã, în principal, ca urmare a unei sesizãri cu privire la existenþa unor fapte de încãlcare a legislaþiei fiscale, fãrã anunþarea în prealabil a contribuabilului. Controlul încruciºat constã în verificarea documentelor ºi operaþiunilor impozabile ale contribuabilului, în corelaþie cu cele deþinute de alte persoane; controlul încruciºat poate fi ºi inopinat).

Dreptul de a fi verificat numai pentru impozitele, taxele ºi contribuþiile sociale aflate în cadrul termenului de prescripþie. Termenul de prescripþie a dreptului de a stabili obligaþii fiscale este de 5 ani ºi începe sã curgã de la data de 1 ianuarie a anului urmãtor celui în care s-a nãscut creanþa fiscalã. Însã, în cazul în care obligaþia fiscalã rezultã din sãvârºirea unei fapte prevãzute de legea penalã, termenul de prescripþie este de 10 ani ºi curge de la data sãvârºirii faptei ce constituie infracþiune sancþionatã ca atare printr-o hotãrâre judecãtoreascã definitivã.

Atenþie însã, cã aceste termene pot fi întrerupte la orice act începãtor de executare care poate fi ºi o notificare, ceea ce înseamnã cã prescripþia o ia de la început din momentul întreruperii. La contribuabilii mari, perioada supusã inspecþiei fiscale începe de la sfârºitul perioadei controlate anterior. La celelalte categorii de contribuabili, inspecþia fiscalã se efectueazã asupra creanþelor nãscute în ultimii 3 ani fiscali pentru care existã obligaþia depunerii declaraþiilor fiscale.

Dreptul de a solicita modificarea datei de începere a inspecþiei fiscale. Amânarea datei de începere a inspecþiei fiscale se poate solicita, o singurã datã, pentru motive justificate.

Dreptul de a fi verificat o singurã datã pentru fiecare impozit, taxã sau contribuþie socialã ºi pentru fiecare perioadã supusã verificãrii/impozitãrii. Prin excepþie, conducãtorul inspecþiei fiscale competent poate decide reverificarea unei anumite perioade dacã, de la data încheierii inspecþiei fiscale ºi pânã la data împlinirii termenului de prescripþie, apar date suplimentare necunoscute inspectorilor fiscali la data efectuãrii verificãrilor sau erori de calcul care influenþeazã rezultatele acestora.

Dreptul de a fi informat pe parcursul desfãºurãrii inspecþiei fiscale asupra constatãrilor rezultate din inspecþia fiscalã.

Dreptul de a fi primul solicitat pentru a furniza informaþii. Numai dacã pe timpul desfãºurãrii inspecþiei fiscale starea de fapt fiscalã nu a fost clarificatã de cãtre contribuabilul asupra cãruia se desfãºoarã inspecþia, organul poate solicita informaþii ºi altor persoane, care vor fi luate în considerare numai în mãsura în care sunt confirmate ºi de alte mijloace de probã.

Dreptul de a refuza furnizarea de informaþii. Soþul/soþia contribuabilului supus inspecþiei ºi rudele pânã la gradul al 3-lea inclusiv pot refuza furnizarea de informaþii, efectuarea de expertize, precum ºi prezentarea unor înscrisuri. De asemenea, preoþii, avocaþii, notarii publici, consultanþii fiscali, executorii judecãtoreºti, auditorii, experþii contabili, medicii ºi psihoterapeuþii pot refuza sã furnizeze informaþii cu privire la datele de care au luat cunoºtinþã în exercitarea activitãþii lor.

Dreptul de a beneficia de asistenþã de specialitate pe toatã durata exercitãrii inspecþiei.

Dreptul de a fi protejat pe linia secretului fiscal în privinþa informaþiilor furnizate organelor de inspecþie. În categoria informaþiilor de natura celor considerate a fi secret fiscal, intrã datele referitoare la identitatea contribuabililor, natura ºi cuantumul obligaþiilor fiscale, natura, sursa ºi suma veniturilor debitorului, plãþi, conturi, încasãri, deduceri, credite, datorii, valoarea patrimoniului net sau orice fel de informaþii obþinute din declaraþii ori din documente prezentate de cãtre contribuabil sau orice alte informaþii cunoscute de organul fiscal ca urmare a exercitãrii atribuþiilor de serviciu.

Dreptul de a primi dovada scrisã în cazul reþinerii unor documente de cãtre organele de inspecþie fiscalã.

Dreptul de a cunoaºte rezultatele inspecþiei fiscale. La încheierea inspecþiei fiscale, organul fiscal trebuie sã poarte o discuþie finalã cu contribuabilul asupra constatãrilor ºi consecinþelor lor fiscale. Data, ora, locul ºi problematica discuþiei vã vor fi comunicate în timp util. Contribuabilul are dreptul sã-ºi prezinte în scris punctul de vedere cu privire la constatãrile inspecþiei fiscale. De asemenea, dupã încheierea inspecþiei fiscale, în cazul în care nu se modificã baza de impunere aferentã impozitelor, taxelor, contribuþiilor sociale ºi altor sume datorate bugetului general consolidat, supuse inspecþiei fiscale, acest fapt va fi comunicat în scris.

Dacã în urma inspecþiei fiscale se modificã baza de impunere a obligaþiilor bugetare supuse inspecþiei fiscale, se va comunica Decizia de Impunere privind obligaþiile fiscale suplimentare stabilite de inspecþia fiscalã.

Obligaþiile contribuabilului:
Potrivit art. 106 din Codul de Procedurã Fiscalã, contribuabilul are obligaþia sã colaboreze la constatarea stãrilor de fapt fiscale. Acesta este obligat sã dea informaþii, sã prezinte la locul de desfãºurare a inspecþiei fiscale toate documentele, precum ºi orice alte date necesare clarificãrii situaþiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.

Contribuabilul are urmãtoarele obligaþii:
Obligaþia de a permite accesul organului de inspecþie fiscalã în incintele de afaceri. Indiferent de locul unde se desfãºoarã inspecþia fiscalã, organul de inspecþie fiscalã are dreptul sã inspecteze orice incintã de afaceri sau orice alte incinte ori locuri în care existã bunuri impozabile sau se desfãºoarã activitãþi producãtoare de venituri, în prezenþa contribuabilului sau a unei persoane desemnate de acesta. De regulã, obligaþia de a permite accesul este în timpul programului normal de lucru. Însã, cu acordul scris al contribuabilului ºi cu aprobarea conducãtorului organului de inspecþie fiscalã, inspecþia fiscalã se poate desfãºura ºi în afara programului.

Obligaþia de a asigura un spaþiu adecvat ºi logistica necesarã desfãºurãrii inspecþiei fiscale. Prin spaþiu adecvat se înþelege asigurarea unui spaþiu în limita posibilitãþilor, dupã caz, dotat cu necesarul minim de biroticã ºi care sã permitã pãstrarea în siguranþã a documentelor primite pentru inspecþia fiscalã sau elaborate de organele de inspecþie fiscalã. În cazul în care contribuabilul nu poate asigura un spaþiu corespunzãtor, va anunþa în scris ºi motivat organul de inspecþie fiscalã competent.

Obligaþia de a pune la dispoziþie organului de inspecþie fiscalã toate documentele care stau la baza calculãrii impozitelor datorate: registrele de evidenþã contabilã, documentele de afaceri ºi orice alte înscrisuri relevante pentru inspecþia fiscalã. Organul de inspecþie fiscalã are dreptul de a solicita ºi altor persoane înscrisuri, dacã starea de fapt fiscalã nu a fost clarificatã pe baza înscrisurilor puse la dispoziþie de contribuabilul inspectat. La finalizarea inspecþiei fiscale, contribuabilul are obligaþia de a da o declaraþie scrisã, pe propria rãspundere, din care sã rezulte cã au fost puse la dispoziþie toate documentele ºi informaþiile relevante pentru inspecþia fiscalã.

Obligaþia de a colabora la desfãºurarea inspecþiei fiscale. Contribuabilul este obligat sã dea informaþii ºi sã prezinte la locul de desfãºurare a inspecþiei fiscale toate documentele, precum ºi orice alte date necesare clarificãrii situaþiilor de fapt relevante din punct de vedere fiscal.

Obligaþia de a conduce, a pãstra ºi a arhiva evidenþele contabile ºi fiscale într-un mod adecvat ºi de a le pãstra la domiciliul fiscal sau la sediile secundare, dupã caz.

Contestarea deciziei de impunere emise în urma inspecþiei
În cazul în care drepturile contribuabilului nu au fost respectate, acesta are dreptul sã conteste decizia de impunere. Contestaþia se depune în scris, în termen de 30 de zile de la data comunicãrii rezultatelor inspecþiei fiscale, la organul fiscal al cãrui act este atacat. În soluþionarea contestaþiei, organul competent se pronunþã prin decizie sau dispoziþie. Decizia emisã în soluþionarea contestaþiei este definitivã în sistemul cãilor administrative de atac.

Modificări aduse OUG nr. 92/2011 privind politicile aplicate în plan intern și internațional
Autor: meatmilk  /   luni, 27 august 2018

(Comunicat MADR) În ședință de Guvern a fost aprobată modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional.   Potrivit actului normativ...

S-a schimbat Legea societăților agricole și a formelor de asociere în agricultură
Autor: meatmilk  /   miercuri, 11 iulie 2018

(Comunicat) În Ședință de Guvern a fost adoptată Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură ce reglementează cadrul juridic al înființării și desfășurării activității societăților agricole.   În vederea transformării...