Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close

Fridrik Gudmundsson, director general Marel România: „Relaþia pe care o avem cu clienþii este foarte importantã pentru noi.”

Autor: Meat MIlkmarți, 29 ianuarie, 2013

Industria româneascã a cãrnii beneficiazã, din 2008, de tehnologiile inovative ale companiei Marel. Liderul mondial în domeniul utilajelor de procesare a peºtelui, a cãrnii de pasãre ºi un furnizor major în industria cãrnii roºii ºi-a format deja un portofoliu de clienþi printre procesatorii de carne români, care se bazeazã pe cãutarea de soluþii personalizate prin inovaþia continuã. Am vorbit cu dl Fridrik Gudmundsson, director general Marel România, despre specificul ºi nevoile industriei româneºti a cãrnii, dar ºi perspectivele în þara noastrã ale companiei pe care o conduce.

Scurtã biografie a dlui Fridrik Gudmundsson:
• 25 de ani de experienþã în cadrul companiei Marel
• educaþie formalã ºi experienþã de lucru în industria procesãrii alimentelor
• conducerea filialelor Marel din Danemarca (1996-2000) ºi din Canada (2000-2003)
• din anul 2003, responsabil cu dezvoltarea companiei, în special în Europa de Est
• începând din 2010, director general al companiei Marel în România ºi în Italia

FDC: Marel este astãzi unul dintre cei mai mari jucãtori din lume în domeniul utilajelor pentru procesarea cãrnii. Care este istoricul companiei?
FG: Compania Marel este furnizorul mondial de frunte în domeniul aparaturii, al utilajelor ºi al serviciilor din industria procesãrii peºtelui, a cãrnii roºii ºi a cãrnii de pasãre. Mãrcile noastre – Marel, Stork Poultry Processing ºi Townsend Further Processing – sunt printre cele mai respectate din industrie. Împreunã, ele oferã convenabilitatea unei singure surse, prin care venim în întâmpinarea tuturor nevoilor clienþilor noºtri. Având birouri ºi filiale în peste treizeci de þãri ºi o reþea mondialã de ºaizeci de agenþi ºi distribuitori, conlucrãm cu clienþii noºtri pentru a extinde graniþele modalitãþilor de procesare alimentarã. Suntem lideri mondiali în domeniul sistemelor integrate de procesare, din segmentele peºtelui ºi cãrnii de pasãre ºi un furnizor major în industria procesãrii cãrnii, în general. De la colectarea materiilor prime ºi pânã la ambalarea produsului finit – de la unitãþi de sine stãtãtoare, pânã la sisteme dotate cu toate funcþiile, livrate la cheie – produsele noastre sunt destinate satisfacerii fiecãrei nevoi a clienþilor noºtri.

Compania Marel se bazeazã din plin pe imaginaþie ºi ingeniozitate. Cu investiþia noastrã anualã de 5-6% din venituri, în cercetare ºi dezvoltare – cu mult peste media din sector – împingem în permanenþã mai departe limitele posibilitãþilor. Utilajele ºi programele noastre software de ultimã orã ajutã procesatorii de alimente de orice dimensiune, de pe toate pieþele, sã-ºi desfãºoare activitatea în condiþii de productivitate maximã, indiferent de sector: procesarea peºtelui, a cãrnii roºii, a cãrnii de pasãre sau a alimentelor preparate. Produsele noastre contribuie nemijlocit ºi în mod pozitiv la creºterea calitãþii ºi valorii generale a alimentelor.

FDC: De când sunt utilajele Marel disponibile ºi în România?
FG: Compania Marel a venit în România în august 2008. De atunci, am format legãturi importante cu clienþii din toate industriile ºi suntem deja implicaþi în mai multe proiecte pe termen lung ºi scurt.

FDC: Cum aratã industria româneascã a cãrnii pentru liderul mondial în utilaje de procesare?
FG: Piaþa româneascã este o piaþã în formare, care se îndreaptã spre globalizare. Este o nevoie urgentã de raþionalizare a industriilor principale, din punctul de vedere al eficienþei ºi exploatãrii industriale a produsului. Avantajele noastre competitive ne fac sã fim din ce în ce mai prezenþi pe aceastã piaþã ºi sunt mulþumit sã vãd cã inovaþia, calitatea ºi competenþele de producþie sunt indicatorii-cheie la alegerea unui furnizor.

FDC: Care sunt ponderile peºtelui, cãrnii roºii ºi cãrnii de pasãre în cifra de afaceri a companiei Marel la nivel internaþional? În România se pãstreazã aceleaºi procente?
FG: Având niºte rute directe în industria de procesare a peºtelui, acest sector reprezintã o piaþã foarte importantã pentru noi, la nivel mondial, fiind un element-pivot în activitatea noastrã. Însã industria procesãrii cãrnii de pasãre joacã în ziua de astãzi un rol foarte important, în general, iar compania Marel acoperã întregul lanþ valoric, de la abatorizare ºi pânã la ambalarea produselor finite. În România, putem afirma cu siguranþã cã sectorul cãrnii roºii este unul foarte important ºi vom asista la o dezvoltare semnificativã a acestuia în viitorul apropiat, atât din punctul de vedere al tehnologiei de procesare, cât ºi din acela al produselor care vor fi disponibile pe piaþa româneascã.

FDC: Lucraþi cu multe nume mari din industria româneascã a cãrnii. Numiþi câþiva clienþi ai societãþii Marel.
FG: În România, avem clienþi din industria procesãrii cãrnii roºii, cãrnii de pasãre, din sectorul procesãrii suplimentare ºi din sectorul cãrnii de peºte. Suntem mulþumiþi de faptul cã grupul Cris- Tim a ales soluþia noastrã de porþionare ºi ambalare. Relaþia pe care o avem cu clienþii noºtri este foarte importantã pentru noi. Suntem pe cale sã formãm aici o echipã puternicã, capabilã sã ofere sprijin clienþilor, atât din punctul de vedere al serviciilor, programelor software, producþiei, cât ºi al competenþelor, în general.

FDC: Marel participã la toate târgurile ºi expoziþiile importante din industria cãrnii. De ce nu luaþi parte anul acesta la Indagra, cel mai important eveniment de gen din România?
FG: Într-adevar, în general, compania Marel este foarte bine reprezentatã în toate expoziþiile internaþionale importante, unde prezentãm ultimele noastre produse tehnologice. Procesatorii români ne viziteazã ºi pot vedea gama întreagã a produselor Marel, un lucru care nu este posibil la expoziþiile cu caracter local. În România, strategia noastrã este de a fi mai apropiaþi de clienþii noºtri ºi de a le prezenta produsele noastre personal, fãcând astfel din compania Marel un partener de lucru. Vrem sã fim prezenþi în fabrici, aproape de personalul din producþie, pentru a le înþelege procesele de producþie ºi nevoile.

FDC: Pentru o companie care oferã tehnologii pentru industria cãrnii, cercetarea continuã este imperios necesarã. Ce înseamnã inovaþia pentru compania Marel?
FG: Marel îºi canalizeazã resursele de cercetare ºi inovaþie în trei direcþii:

1. Cercetãtori cu înaltã calificare Compania Marel are o echipã de cercetãtori ºi tehnicieni de înaltã calificare, a cãror sarcinã principalã este de a creºte nivelul de cunoaºtere a noilor tehnologii, fapt care consolideazã baza tehnologicã a unei societãþi. Aceastã muncã de cercetare este un element care vine în completarea concepþiei unor noi produse ºi continuã sã joace un rol esenþial în activitatea companiei.
2. Cercetare ºi dezvoltare Compania Marel are ca deziderat ocuparea locului de lider mondial în domeniul conceperii ºi co – mercializãrii utilajelor de procesare de înalt nivel tehnic, pentru industria procesatoare de alimente, pentru a creºte productivitatea clienþilor ei. În acest scop, compania conduce echipe puternice de cer – cetare ºi dezvoltare, care se axeazã pe utilizarea tehnologiilor noi ºi a celor existente, pentru a oferi soluþii inovatoare problemelor actuale ºi celor care vor urma sã aparã în domeniul producþiei.
3. Sprijinul acordat comunitãþii ºtiinþifice Avându-ºi rãdãcinile în cadrul Universitãþii din Islanda, compania Marel pãstreazã legãturi puternice cu comunitatea ºtiinþificã, participând în proiecte de cercetare internaþionale, gãzduind cercetãtori ºi oferindu-le oamenilor de ºtiinþã facilitãþi de cercetare, pentru proiecte deosebite, care pot fi aplicate în domeniile de operare ale companiei. De asemenea, sprijinã predarea disciplinelor ºtiinþifice ºi a matematicii.
Marel a început sã punã la lucru spiritul de inovaþie încã de la începutul secolului al XX-lea, începând sã creeze utilaje care îmbunãtãþeau eficienþa de exploatare a produsului. În anii '80, a avut loc o transformare, în momentul în care compania a început sã foloseascã tehnologia computerizatã pentru a proiecta aparate de gradare ºi 55 cântare inteligente, care au revoluþionat procesarea alimentelor. De atunci, Marel a ajuns un lider în industria alimentarã, prin crearea unei game complexe ºi cuprinzãtoare de utilaje de înaltã tehnicitate, adaptate nevoilor curente, în curs de apariþie sau previzionate.

Investiþiile în inovaþie
Puternica strategie de cercetare ºi dezvoltare a companiei se sprijinã pe o investiþie anualã de 5- 6% din venituri, în domeniul inovaþiei, nivel care este peste nivelul mediu de cheltuieli alocate acestui sector de concurenþii din industrie. Cercetãtori ºi tehnicieni cu înaltã calificare, o relaþie de lucru deosebitã, cu liderii din industria procesatoare a alimentelor ºi o mentalitate de pionierat contribuie la reuºita activitãþii de creare a produselor, a companiei noastre, care a ºi menþinut-o în topul acestui sector în ultimele decenii.

FDC: Vorbiþi-ne despre un produs pe care Marel l-a lansat de curând pe piaþã.
FG: În fiecare an, Marel lanseazã câteva tehnologii noi sau adaptate celor deja cunoscute, pentru a veni în întâmpinarea noilor nevoi de pe piaþã. Lista produselor oferite pieþei româneºti este, totuºi, prea lungã; de aceea, aº dori sã menþionez doar utilajul de porþionare I-cut 10H, conceput special pentru procesatorii de carne mici ºi mijlocii, care intrã pe piaþã în domeniul porþionãrii la greutate fixã.

Produsul Streamline produs de Marel este ºi el unul interesant. Utilajul Streamline poate fi descris ca o masã modernã, de abatorizare ºi tranºare, care-i oferã procesatorului un control total al producþiei, iar mãcelarului, un mediu de lucru ergonomic excepþional, care contribuie la creºterea randamentului ºi, respectiv, a productivitãþii unitãþii.

FDC: ªi sistemul Innova este un produs recent al Marel. Care sunt aplicaþiile practice ale acestuia?
FG: Sistemul Innova este programul nostru inovator, de gestionare inteligentã a producþiei. Pentru a rãmâne competitivi pe piaþa globalizatã de astãzi, este mai important ca niciodatã, pentru procesatorii de alimente, sã poatã þine sub control, mãsura ºi monitoriza practic orice aspect legat de procesele care se desfãºoarã în secþiile fabricilor lor. ªi aici intervine sistemul Innova. La fiecare etapã din procesul de producþie, sistemul Innova urmãreºte ºi verificã indicatorii-cheie de performanþã (KPI) în timp real, inclusiv randamentul ºi rulajul, pentru a nu enumera decât câteva elemente dintr-o masã foarte mare de aspecte monitorizate. Sistemul Innova îi oferã procesatorului modern de alimente o soluþie completã de gestiune a activitãþii din secþia de producþie, care îl ajutã sã optimizeze profiturile ºi eficienþa generalã a producþiei. Sistemul Innova acoperã întregul lanþ valoric din ciclul de producþie, de la recepþia materiilor-prime la livrarea produsului, furnizând toþi indicatorii-cheie de performanþã (KPI) din fiecare etapã ºi asigurând trasabilitatea „de la uºã la uºã”.

Sistemul Innova urmãreºte îndeaproape ºi þine sub control, în timp real, indicatorii-cheie de performanþã (KPI), care pot include: randamentele, rulajul ºi eficienþa, nivelul gratuitãþilor ºi pierderile la vânzare, calitatea, nivelul ºi miºcarea stocurilor, trasabilitatea ºi profitabilitatea. Innova are la bazã o concepþie modularã, care oferã flexibilitate maximã, putând fi folosit atât pentru operaþiunile la scarã micã, cât ºi la nivelul unei fabrici întregi. Sistemul Innova este perfect compatibil cu o gamã largã de utilaje de procesare produse de Marel, oferind soluþiile de procesare IT cu nivelul cel mai ridicat de integrare disponibile la ora actualã ºi deschizând posibilitãþi noi de gestiune a producþiei.

Beneficiile principale ale Sistemului INNOVA sunt:
• Un control total al procesului de producþie;
• O structurã modularã, adaptatã cerinþelor clientului;
• Monitorizare ºi control KPI, în timp real;
• Imagine generalã integralã ºi raportare.

FDC: Cum a fost afectatã compania Marel de criza fianciarã? Ce mãsuri aþi luat pentru a preveni impactul acesteia?
FG: Ca urmare a crizei, am trecut printr-o perioadã în care investiþiile au fost limitate sau inexistente, din cauza faptului cã societãþile nu au avut acces la capitaluri de investiþii. În general, considerãm cã aceastã situaþie s-a încheiat ºi începem sã vedem un efect de „recuperare”, în care procesatorii compenseazã lipsurile înregistrate. Sectorul procesãrii alimentelor este foarte competitiv, iar societãþile trebuie sã þinã pasul cu evoluþiile momentului, rãmânând în frunte în domeniul menþinerii ºi înnoirii tehnologiei de producþie.

FDC: Anul acesta a fost pentru noi un an dificil din punct de vedere economic. Cum s-a resimþit acest lucru în cadrul companiei?
FG: Pentru compania Marel România, 2010 a fost un an în care am continuat sã ne consolidãm poziþia de pe piaþã, ca ºi în 2009. Cu toate acestea, se poate spune cã am reuºit ºi reuºim în continuare sã conºtientizãm puternic publicul în privinþa mãrcii Marel, procesatorii fiind din ce în ce mai mult la curent cu serviciile noastre.

FDC: Ce planuri de viitor aveþi pentru piaþa din România?
FG: Suntem pe cale de a ne crea un organism puternic de vânzãri ºi servicii, pentru deservirea pieþei româneºti. Aºa cum am menþionat mai devreme, dorim sã ne construim o relaþie bunã cu clienþii noºtri, în aºa fel încât aceºtia sã poatã deveni ºi sã rãmânã competitivi pe piaþa mondialã.

Efectele tehnologiei HHP asupra componentelor laptelui
Autor: Cristina Gavrilut  /   luni, 18 martie 2019

Tratamentele termice tradiționale aplicate la prelucrarea laptelui au o calitate nutrițională mai scăzută, deoarece mulți nutrienți sunt labili la căldură. Pentru a depăși această problemă, s-au dezvoltat câteva tehnologii de procesare non-termică, inclusiv procesarea la presiune hidrostatică înaltă (HHP), în care, presiuni...

Marel va echipa cea mai avansată fabrică de procesare a păsărilor din Europa
Autor: Nora Marin  /   joi, 7 martie 2019

Marel Poultry și compania britanică Cranswick și-au unit forțele pentru a construi cea mai avansată fabrică de prelucrare a cărnii de pasăre din Europa.   Construcția fabricii de prelucrare a cărnii de pasăre din Cranswick este în curs de desfășurare și va fi localizată în Suffolk. Ca parte a construcției fabricii,...