Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Aboneaza-te la newsletter
close
Conferinta

Guvernul a emis Hotărârea de distribuire a ajutoarelor pentru producătorii de lapte

Autor: meatmilkjoi, 6 aprilie, 2017

În ședință de Guvern, executivul a adoptat o Hotărâre prin care se stabilesc condițiile de plată a ajutoarelor destinate fermierilor producători de lapte. Redăm mai jos, integral, textul actului normativ pe care l-am primit la redacția revistei Meat & Milk:

 

Hotărâre privind distribuirea unei sume pentru producătorii de lapte din suma stabilită în anexa la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor.

 

Având în vedere prevederile Regulamentului delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor, precum şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a pieţelor produselor agricole şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1.037/2001 şi (CE) nr. 1.234/2007 ale Consiliului, în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. Se desemnează Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare A.P.I.A., ca autoritate competentă pentru aplicarea prevederilor Regulamentului delegat (UE) 2016/1.613 al Comisiei din 8 septembrie 2016 de prevedere a unor ajutoare de adaptare excepţionale destinate producătorilor de lapte şi fermierilor din alte sectoare de creştere a animalelor, denumit în continuare Regulament.

 

Art. 2. În înţelesul prezentei hotărâri a Guvernului, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

 

 1. a) vaca de lapte înseamnă femela din specia taurine care a fătat cel puțin o dată și are cel puțin un produs înregistrat în RNE până la depunerea cererii; Prin excepție, vaci de lapte sunt și acele vaci care nu au cel puţin un produs înregistrat în RNE până la data de depunere a cererilor, deoarece provin din import sau au fătat un produs neviabil, respectiv mort sau avortat după 6 luni de gestaţie, dar şi în alte cazuri în care înregistrarea în RNE nu s-a făcut din motive neimputabile fermierilor, dacă sunt prezentate documente doveditoare, respectiv certificat sanitar-veterinar/alte documente sanitare veterinare justificative sau buletinul de însămânţări artificiale/adeverinţa de montă naturală sau alte documente.
 2. b) RNE – Registrul naţional al exploataţiilor, înseamnă colecţia de date în format electronic care cuprinde informaţiile de identificare a fiecărei exploataţii din România, conform definiţiei prevăzute la art. 1 pct. 15 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Ordinul ANSVSA nr. 40/2010;
 3. c) RIE – Registrul individual al exploataţiei, înseamnă colecţia de date în format hârtie şi/sau electronic care cuprinde informaţii despre animalele identificate din exploataţia respectivă şi despre mişcarea acestora, conform definiţiei prevăzute la art. 1 pct. 16 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul ANSVSA nr. 40/2010.

 

Art. 3.(1) Suma prevăzută pentru România în anexa la Regulament este de 48.569.289,97 lei echivalent a 10.896.083 euro, calculat la rata de schimb pentru data de 31 august 2016, conform prevederilor art. 40 din Regulamentul delegat (UE) nr. 907/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte agenţiile de plăţi şi alte organisme, gestiunea financiară, verificarea şi închiderea conturilor, garanţiile şi utilizarea monedei euro, precum şi ale art. 1 alin. (2) din Regulament.

 

(2) Din suma prevăzută la alin.(1) se distribuie 24.284.644,98 lei echivalent a sumei de 5.448.041,5 euro pentru producătorii de lapte, care se asigură din Fondul European de Garantare Agricolă – FEGA, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017.

 

(3) Potrivit prevederilor art. 2 din Regulament, se acordă sprijin suplimentar în valoare egală cu suma prevazută la alin.(2), în aceleaşi condiţii de eligibilitate. Resursele financiare necesare sprijinului suplimentar prevăzut de prezenta hotărâre se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinaţie Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2017, la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură şi vânătoare”, titlul 40 „Subvenţii”, articolul 40.15 „Sprijinirea producătorilor agricoli”.

 

Art. 4.(1) Ajutorul financiar prevăzut la art.3 alin.(2) și (3) se acordă producătorilor de lapte, persoane juridice, persoane fizice sau persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.182/2016, care se încadrează la activitatea „agricultură la scară mică”, potrivit prevederilor art.1 alin.(1) lit.b) din Regulament, respectiv îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: a) deţin un efectiv de vaci de lapte de minimum 3 și maximum 9 capete, inclusiv, pe beneficiar, identificate și înregistrate în RNE la data depunerii cererii, în exploatație cu cod emis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA;

 

 1. b) au livrat/vândut direct minimum 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016; (2) Pentru obținerea ajutorului financiar prevăzut la art.3 alin.(2) și (3), beneficiarii prevăzuți la alin.(1) trebuie să îndeplinească următoarele condiții: a) să deţină registrul individual al exploataţiei cu cod ANSVSA, completat şi actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului; b) produc și livrează/vând direct lapte, la data depunerii cererii. (3) Producătorii de lapte care dețin un efectiv de vaci lapte mai mic de 3 capete sau mai mare de 9 capete nu beneficiază de prevederile prezentei hotărâri a Guvernului.

 

Art. 5.(1) Pentru obţinerea ajutoarelor financiare prevăzute la art. 3 alin.(2) și (3), producătorii de lapte depun cererea, al cărei model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, la centrul judeţean al A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucureşti, însoţită de documente, până la data de 2 mai 2017, inclusiv. (2) Documentele specifice care însoţesc cererea pentru acordarea ajutoarelor financiare prevăzute la art. 3 alin.(2) și (3) sunt următoarele:

 

 1. a) copie a BI/CI al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială sau o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal/împuternicit legal pentru persoană juridică, denumită în continuare PJ/persoană fizică autorizată, denumită în continuare PFA/întreprindere individuală, denumită în continuare II/întreprindere familială, denumită în continuare IF;
 2. b) copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Naţional al Registrul Comerţului, în cazul persoanelor juridice PJ/PFA/II/IF;
 3. c) copie de pe pașaportul fiecărei vaci de lapte;
 4. d) copie de pe prima și ultima pagină a RIE, din care să reiasă numărul de vaci de lapte existente în exploatație la data depunerii cererii;
 5. e) extras RNE care atestă numărul de vaci lapte, identificate și înregistrate în RNE la data depunerii cererii, detaliat pe crotalii;
 6. f) pentru condiția prevăzută la art.4 alin.(1) lit.b), unul din următoarele documente, după caz: copii de pe facturi sau de pe file din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol sau copie de pe avizul de însoţire a mărfii şi/sau de pe dispoziţia de încasare a valorii aferente laptelui comercializat pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, care să ateste livrarea/vânzarea directă a minimum 4 tone lapte în perioada 1 aprilie 2015 – 31 martie 2016;
 7. g) pentru condiția prevăzută la art.4 alin.(2) lit.b), unul din următoarele documente, după caz: (i) copie de pe cel puţin un contract cu un prim-cumpărător, încheiat pe o perioadă de minimum 6 luni, valabil la data depunerii cererii, însoţită de copii de pe cel puţin o factură sau de pe cel puţin o filă din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, datată în anul 2017; (ii) copie de pe fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, pentru vânzare directă datată în anul 2017; (iii) copie de pe cel puțin un aviz de însoţire a mărfii şi de pe cel puțin o dispoziţie de încasare a valorii/documente fiscale aferente laptelui comercializat în anul 2017 pentru producătorul care efectuează vânzarea directă a laptelui prin automatele de lapte, indiferent de forma de organizare juridică; (iv) copie de pe cel puțin o factură de vânzare directă a laptelui în anul 2017 pentru PFA, II, IF şi PJ. h) dovadă cont activ bancă/trezorerie.

 

(3) Documentele prevăzute la alin.(2) lit. a) – d) sunt prezentate în original şi copie, în vederea certificării de reprezentantul centrului judeţean al A.P.I.A., respectiv al municipiului Bucureşti, prin înscrierea pe copie a sintagmei „conform cu originalul”.

 

(4) Documentele prevăzute la alin.(2) literele f) și g ) se certifică de către solicitant prin însrierea sintagmei „conform cu originalul”, datate și semnate /ștampilate, după caz .

 

(5) Responsabilitatea privind legalitatea și valabilitatea documentelor atașate cererii de plată aparține beneficiarilor prezentului ajutor financiar și/sau autorităților care au emis sau atestat aceste documente.

 

Art. 6. Suma cuvenită fiecărui producător de lapte se calculează de către A.P.I.A. prin împărțirea sumei prevăzute la art. 3 alin.(2) și (3) la efectivul eligibil de vaci de lapte.

 

Art. 7.(1) Plăţile pentru ajutoarele prevăzute la art. 3 alin.(2) și (3) se efectuează până la data de 30 iunie 2017.

(2) În vederea evaluării eficacităţii măsurii potrivit art. 3 lit. b) din Regulament, în baza unui protocol, ANSVSA verifică beneficiarii care au solicitat ajutorul de adaptare exceptional prevăzut de prezenta hotărâre a Guvernului, dacă mențin exploatația/exploatațiile înregistate în RNE până la data de 31 august 2017, și transmit rezultatul verificărilor către A.P.I.A.

 

(3) Autoritatea competentă comunică Comisiei, până la data de 15 octombrie 2017, sumele plătite, numărul şi tipul beneficiarilor şi evaluarea eficacităţii măsurii potrivit art. 3 lit. b) din Regulament. Art. 8.(1) A.P.I.A. elaborează procedura detaliată de verificare a cererilor şi a condiţiilor de eligibilitate, care se aprobă prin decizie a directorului general al A.P.I.A. (2)

 

 A.P.I.A. pune la dispoziţia solicitanţilor, prin centrele județene, formularele de cereri, care se completează, se depun, se înregistrează, se verifică şi se centralizează la centrele judeţene conform procedurilor interne.

PRIM-MINISTRU Sorin Mihai GRINDEANU

MADR: Oierii vor primi ajutoare De Minimis pentru comercializarea lânii
Autor: meatmilk  /   vineri, 14 iulie 2017

(Comunicat) Crescătorii de ovine vor primi un sprijin financiar de 1 leu/kg pentru lâna comercializată, potrivit unei hotărâri adoptată în ședința de Guvern de joi, 13 iulie 2017.   Este vorba de o schemă de ajutor de minimis care are o finanțare de 36 de milioane de lei, iar banii se asigură de la bugetul de stat, în...

AFIR: Fondurile pentru investiții în activități neagricole s-au epuizat
Autor: meatmilk  /   joi, 6 iulie 2017

Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale anunţă că fondurile nerambursabile alocate în sesiunea 2017 pentru submăsura 6.4 „Investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole” din Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, au fost epuizate în totalitate ca urmare a solicitărilor de finanțare...