Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Aboneaza-te la newsletter
close

Ing. Alexandru Veresezan: Succesul BASF se bazeazã, în primul rând, pe inovaþie

Autor: Meat MIlkmarți, 29 ianuarie, 2013

BASF “The Chemical Company”, principalul jucãtor din lume în industria chimicã, are în portofoliul sãu de la substanþe chimice de bazã, produse pentru industria materialelor plastice, produse performante, pânã la produse chimice pentru agriculturã, produse de sintezã finã, precum ºi petrol ºi gaze. Compania, cu aproximativ 105.000 de angajaþi în întreaga lume, îºi propune sã ofere clienþilor sisteme inteligente de soluþii ºi produse complexe. Am discutat cu dl Ing. Alexandru Veresezan, Account Manager Animal Nutrition la BASF, despre produsele companiei, destinate agriculturii ºi industriei alimentare, disponibile pe piaþa din România.

Dl Ing. Alexandru Veresezan este absolvent al Facultãþii de Zootehnie ºi Biotehnologie din Timiºoara ºi activeazã în domeniul comercializãrii Aditivilor Furajeri încã din anul 2003. În cadrul firmei BASF, în calitate de Account Manager Animal Nutrition, are ca obiect de activitate promovarea ºi vânzarea produselor BASF pe segmentul FEED în întreaga þarã.

FDC: BASF este lider în industria chimicã. Ce produse ºi servicii oferiþi pieþei din România?
AV: BASF “The Chemical Company” este, în tra devãr, lider mondial în domeniul chimic. Portofoliul nostru de produse include produse chimice pentru agriculturã, nutriþie umanã ºi animalã, dispersii ºi pigmenþi pentru fabricarea vopselurilor, produse pentru industria maselor plastice, poliuretani, precum ºi aditivi pentru diverºi combustibili, lubrifianþi, agenþi de rãcire ºi produse de sintezã.

În România, suntem prezenþi cu întregul nostru portofoliu de produse, de la materii prime pânã la produse speciale, precum ºi produse destinate nutriþiei umane ºi animale. Cei mai mari clienþi ai noºtri, pe lângã companiile chimice ºi rafinãriile româneºti, sunt din domeniul agriculturii, construcþiilor, industriei auto, electronicelor ºi industriei alimentare, dar ºi din domeniul detergenþilor, industriei farmaceutice ºi cosmetice.

FDC: Care sunt produsele care se adreseazã fermierilor din þara noastrã?
AV: BASF oferã o gamã variatã de produse care vin în ajutorul fermierului. Printre acestea: vitamine lipo ºi hidro solubile, enzime, coloranþi pentru co – lorarea gãlbenuºului la ouãle de gãinã ºi pentru co – lorarea pielii la puii de carne, acizi organici pentru conservarea cerealelor ºi pentru apã de bãut, produse specifice vacilor de lapte (acidul linoleic conjugat Omega 6, propilen glicol). O mare parte din aceste produse sunt indispensabile în creºterea ani malelor ºi fãrã ele nu se pot obþine acei indici de producþie pe care producãtorii îi urmãresc ºi care îi ajutã sã obþinã costuri de producþie mai mici.

Divizia BASF pentru Protecþia Plantelor este lider în domeniul protecþiei culturilor, oferind fungicide, insecticide ºi erbicide consacrate ºi inovatoare. De peste 100 de ani, lucrãm alãturi de cultivatori, concentrându- ne în cercetarea ºi dezvoltarea celor mai bune posibil produse ºi soluþii. De asemenea, facem un efort susþinut pentru a ne asigura cã aceste produse ºi soluþii sunt aplicate cu grijã ºi atenþie pentru oameni ºi animale, precum ºi pentru mediu.

Produsele noastre pot fi folosite pentru toate speciile de animale domestice ºi de fermã. Preocuparea noastrã majorã o reprezintã asigurarea eficacitãþii produselor ºi creºterea siguranþei în utilizarea lor. Prin activitãþile noastre de cercetare, am dezvoltat ºi îmbunãtãþit constant produsele ºi formulãrile, ajutându-ne clienþii sã ofere animalelor o nutriþie sãnãtoasã ºi echilibratã.

FDC: Ce feed back primiþi de la clienþi pe acest tip de produse din România?
AV: În domeniul Aditivilor Furajeri, rezultatele din teren sunt foarte bune în sensul cã, odatã ce fermierul începe folosirea unuia sau a mai multor produse BASF, el realizeazã cã aceste produse îl ajutã în optimizarea costurilor ºi la o mai bunã valorificare a furajului. Rezultatul final al folosirii produselor BASF este obþinerea unor economii prin scurtarea perioadei de creºtere, un spor mediu zilnic mai bun, un consum specific mai mic, scurtarea perioadei între fãtãri, toate acestea determinându-l pe fermier sã continue utilizarea produselor oferite de compania noastrã.

FDC: Cum apreciaþi dezvoltarea acestei importante ramuri a agriculturii, care este creºterea animalelor?
AV: Agricultura ºi, în special, creºterea animalelor reprezintã un domeniu de multe ori, “CU FOC CONTINUU”. În acest moment, pentru a putea progresa, întreaga agriculturã are nevoie de ajutorul direct al statului, prin subvenþii, care se acordã în toate þãrile UE. Diferenþa între alte state din Uniune ºi România este cã, în cazul nostru, începând din acest an, nu s-a mai acordat nicio subvenþie sectorului zootehnic, fapt ce a atras o scãdere a efectivelor.

FDC: Un alt domeniu în care activeazã compania BASF este furnizarea de materie primã în industria sistemelor de ambalare. Care este ponderea acestei activitãþi în România?
AV: Industria ambalajelor reprezintã un grup mare de clienþi pentru BASF. Produsele BASF pornesc de la polistiren ºi rãºini de acoperire folosite ca ºi recipiente pentru alimente, utilizate de magazinul alimentar local, pânã la spume de plastic, care asigurã livrarea în siguranþã a produselor electronice preferate ºi pigmenþi care oferã designerilor alternative de culori pentru a capta atenþia clienþilor. Indiferent de utilizarea finalã, BASF lucreazã în strânsã colaborare cu clienþii sãi din industria amba – lajelor pentru a se asigura cã produsele, fie cã e vorba de un tort de ciocolatã dublu sau ultimul echipament IT, sã fie livrate în siguranþã clienþilor finali.

FDC: De asemenea, lucraþi cu mai mulþi producãtori de detergenþi din þara noastrã. Furnizaþi ºi ingrediente pentru produse de curãþare folosite în industria alimentarã? Ce produse specifice oferã BASF în acest domeniu?
AV: Printre materiile prime comercializate de BASF ºi utilizate în producþia agenþilor de curãþare de uz industrial, pentru curãþarea utilajelor, cisternelor, rezervoarelor, tancurilor sau a diverselor suprafeþe din industria alimentarã, putem enumera: LUTENSOL TO – gama de surfactanþi neionici pentru produse de curãþare (pentru curãþarea pardoselilor, utilajelor ºi echipamentelor industriale), LUTENSIT A-LBA – surfactantul anionic pentru diverse produse de curãþare, LUTENSOL GD 70-surfactantul neionic pentru produse de curãþare puternic alcaline (pentru încãperile destinate afumãrii produselor), PROTECTOL PP – biocidul pentru produse cu proprietãþi dezinfectante de curãþare a suprafeþelor ºi pardoselilor din încãperi specifice (grupuri sanitare), gama de produse SOKALAN – recomandate ca dispersanþi pentru mare parte dintre agenþii de curãþare, precum ºi gama de agenþi de chelatizare (EDTA) TRILON – recomandaþi ca produse anticalcar ºi antidepunere, în produsele de curãþare.

FDC: Care sunt direcþiile de dezvoltare care au asigurat creºterea susþinutã a companiei BASF?
AV: Prin relaþia strânsã cu departamentul tehnic al clienþilor noºtri, reuºim sã clarificãm toate aspectele practice legate de facilitarea implementãrii noilor tehnologii. Consultanþa tehnicã acordatã în dorinþa de a se asigura transferul de know how este determinantã pentru succesul introducerii pe piaþã a produselor noi. Este important sã precizãm cã BASF nu comercializeazã doar produse, ci promoveazã ºi tehnologii noi. Încercãm sã contribuim la formarea pieþei locale, prin promovarea unor tehnologii ºi tendinþe inovatoare care au înregistrat deja succes pe pieþele internaþionale.

FDC: Într-o companie multinaþionalã, care activeazã în industria chimicã, inovaþia este vitalã. Ce produse noi pregãteºte BASF pentru domeniile agriculturã ºi industrie alimentarã?
AV: Succesul BASF se bazeazã, în primul rând pe inovaþie, motiv pentru care cercetarea ºi dezvoltarea ocupã un rol foarte important în cadrul companiei. În 2010, chiar pe fondul intensificãrii crizei economice în anumite regiuni, compania ºi-a menþinut bugetul de cercetare la nivelul ridicat din anii anteriori, vizând un obiectiv general de 1,38 miliarde de euro. În anul 2009, sumele alocate la nivel global de BASF pentru cercetare s-au ridicat la aproape 1,4 miliarde de euro, puþin peste nivelul anului anterior, 2008 (1,35 miliarde de euro). Prin inovaþie continuã, putem avea avantaje competitive care sã ne asigure o creºtere organicã peste nivelul pieþei. Strategia de cercetare ºi dezvoltare a companiei vizeazã creºterea portofoliului existent, dezvoltarea soluþiilor de sistem adaptate clienþilor ºi livrarea unor soluþii la provocãrile viitorului, generate de megatendinþele globale – creºterea demograficã ºi îmbãtrânirea populaþiei, urba ni – zarea, consumul de energie electricã ºi protejarea climei, globalizarea, afecteazã calitatea vieþii ºi nevoile întregii societãþi.

De exemplu, în cadrul diviziei de Protecþia Plan – te lor din România, am dezvoltat sistemul de producþie Clearfield®, care utilizeazã o combinaþie de geneticã superioarã – hibrizi adaptaþi la condiþiile locale de mediu – cu erbicidul Pulsar®, uºor de aplicat, pentru a furniza cele mai bune soluþii integrate pentru nevoile producþiei vegetale. Tehnologia Clearfield® este un factor determinant în creºterea producþiei de floarea-soarelui de calitate în România.

În Europa, aceastã tehnologie se utilizeazã pe scarã largã: 1,5 milioane de hectare sunt cultivate astãzi cu aceastã tehnologie, iar aceastã suprafaþã va creºte rapid odatã cu lansarea Clearfield® ºi în alte þãri (se preconizeazã cã, în anul 2011, aceastã suprafaþã va atinge 2,3 milioane de hectare).

FDC: Care sunt strategiile anticrizã pe care le-aþi aplicat?
AV: Atât pe plan global, cât ºi pe plan local, BASF a acþionat rapid pentru a contracara efectele crizei globale. Chiar dacã s-au luat mãsuri legate de limitarea unor anumite categorii de cheltuieli, cheltuielile în cercetare-dezvoltare au rãmas la acelaºi nivel înalt din anii anteriori. Pe plan local, nu a fost nevoie sã implementãm mãsuri speciale, însã am intensificat foarte mult contactele cu clienþii noºtri. Suntem conºtienþi cã succesul nostru depinde total de succesul acestora, de aceea am încercat sã fim cât mai aproape de aceºtia ºi sã rãspundem eficient cerinþelor lor.

FDC: Ce aºteptãri aveþi din punct de vedere economic de la anul urmãtor?
AV: Pentru anul 2011, ne propunem o creºtere a cifrei de afaceri, în toate domeniile în care activãm ºi, în special, în domeniul produselor dedicate agriculturii, industriei auto, industriei petrochimice.

În perioada urmãtoare, vom continua promovarea ºi dezvoltarea produselor BASF, care înglobeazã tehnologii de ultimã generaþie ºi pot sta la baza realizãrii unor produse finite cu caracteristici speciale, care aduc un plus de valoare clienþilor noºtri, precum ºi utilizatorilor finali.

Piata irlandeza de carne de vita, sub amenintarea Brexit-ului
Autor: Nora Marin  /   joi, 21 martie 2019

Prezent la Consiliul Miniștrilor Agriculturii de la Bruxelles, și referindu-se la Brexit, Michael Creed, ministrul irlandez al Agriculturii, a spus:   "Reuniunea Consiliului miniștrilor agriculturii a fost o oportunitate importantă pentru a sublinia Consiliului, Comisiei și colegilor mei miniștrii impactul unui Brexit fără...

Tetra Pak a lansat ambalajele aseptice cubice, pentru lactate
Autor: Nora Marin  /   joi, 21 martie 2019

Tetra Pak a lansat pachetul Tetra Classic Aseptic 65ml Cube, pentru produse lactate, sucuri, înghețată și alimente lichide.   Dimensiunile ambalajului au fost proiectate astfel încât să permită ca șase pachete să formeze un cub, pentru a optimiza utilizarea spațiului în distribuție și depozitare.   "Pachetul...