Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close

Sprijin legal producãtorilor avicoli

Autor: Meat MIlkmiercuri, 30 ianuarie, 2013

Aplicarea schemei multianuale de ajutor oferit pentru acoperirea costurilor suplimentare ºi a pierderii de venituri datorate angajamentelor asumate voluntar, in favoarea bunãstãrii pãsãrilor, a fost reglementatã de Guvern prin Hotãrirea 838. La sfarºitul anului 2010, au fost astfel stabilite mãsuri (altele decat cele tehnologice), pentru depãºirea standardelor ºi normelor minime de protecþie a puilor destinaþi producþiei de carne ºi a gãinilor ouãtoare. Schema de ajutor ºi prevederile acesteia vin in intampinarea fermelor avicole industriale sau familiale, persoanelor fizice autorizate, grupurilor de producãtori sau asociaþiilor recunoscute care deþin, exploateazã sau cresc pãsãri. Dintre cei enumeraþi, au fost omiºi producãtorii aflaþi in dificultate financiarã. In acest sens, nu beneficiazã de efectele Hotãrarii nici persoanele fizice/juridice aflate in reoganizare, lichidare sau faliment. De asemenea, schema nu se adreseazã producãtorilor agricoli impovãraþi de emiterea deciziei de recuperare a unui ajutor de stat, dacã aceasta nu a fost executatã deja.

Mãsuri pentru schema de ajutor

Normatã de Executiv, schema de ajutor vizeazã, pe langã stimularea competitivitãþii in sectorul avicol, indeplinirea obiectivelor europene privind bunãstarea animalelor. Vor fi astfel acoperite cheltuielile suplimentare ºi pierderile datorate, asumate voluntar, timp de cinci ani.

Au fost stabilite mãsuri punctuale, iar aplicarea schemei va fi in beneficiul exclusiv al producãtorilor, care aplicã una sau mai multe dintre cele ºase mãsuri. Este vizatã perioada angajamentului asumat in cadrul tehnologiei de creºtere a pãsãrilor.

Aplicarea uneia sau mai multor mãsuri, dintre cele enumerate mai jos, direcþioneazã schema de ajutor cãtre producãtorul solicitant:
– folosirea de furaje ce conþin micotoxina deoxinivalenol panã la un nivel maximum de 2,5 mg/kg;
– folosirea de furaje care nu conþin proteine de origine animalã, inclusiv fãinã de peºte;
– practicarea unei metode de creºtere (naturalã sau artificialã) care nu provoacã sau nu cauzeazã suferinþe ori vãtãmãri corporale pãsãrilor;
– manipularea, in vederea prinderii ºi incãrcãrii in cuºti ºi transportul pãsãrilor, fãrã vãtãmarea acestora;
– asigurarea potabilitãþii apei in procesul tehnologic, conform prevederilor legale privind calitatea apei;
– imbunãtãþirea parametrilor de microclimat: temperaturã, umiditate, viteza aerului.

Desigur, Guvernul nu aplicã schema discriminatoriu, hotãrarea (nesufocatã de condiþii ºi constrangeri) lãsand sã se aºeze la masa ajutoarelor pe cei impinºi de nevoia uneia sau a douã, trei mãsuri ori a intregului pachet. Analizand atent cele ºase mãsuri, ne permitem sã opinãm cã producãtorul care þinteºte spre tot sextetul este ori debutant, ori novice in lumea purtãtoarelor de pene.

Scriptice, la pachet cu practice

Devine beneficiar al schemei de ajutor deþinãtorul autorizaþiei sanitare-veterinare pentru exploataþia avicolã, iar inregistrarea in Registrul Agricol/Registrul Naþional al exploataþiilor al ANSVSA (avand un cod de exploataþie) este obligatorie.

Condiþie prioritarã este ºi depunerea unei cereri pentru acordarea ajutorului de stat (pentru cele ºase mãsuri, pentru una sau pentru combinaþii intre acestea). Cererea trebuie depusã inainte de ince­pe­rea activitãþii ºi va cuprinde date necesare sumei anuale estimate. Beneficiarii – cuprinºi obligatoriu in forme asociative legal constituite, asociaþii economice, cooperative de producþie ºi valorificare sau alte organizaþii profesionale – iºi vor asuma angajamentul ferm pentru utilizarea celor ºase mãsuri sau a unora dintre acestea, pe bazã voluntarã ºi pentru o perioadã de cinci ani.

Ajutorul de stat acordat in scopul folosirii de furaje cu un conþinut minimum de micotoxina deoxinivalenol se acordã crescãtorilor eligibili care demonstreazã nivelul acestei micotoxine in furajele finite, administrate pãsãrilor. Cererea pentru aceastã mãsurã este insoþitã de certificate lunare de analizã, eliberate de un laborator acreditat, cu menþionarea nivelului deoxinivalenol.

In scopul folosirii furajelor fãrã proteinã de ori­gine animalã, sunt susþinuþi doar producãtorii care nu apeleazã la aceste adaosuri (inclusiv fãina de peºte) ºi care dovedesc acurateþea compoziþiei furajelor prin certificate emise lunar de laboratoare acreditate.

Practicarea unei metode de creºtere ce nu provoacã rãnirea pãsãrilor poate fi susþinutã, de aemenea, prin includerea in schema de ajutor de stat acordat crescãtorilor. Trebuie doveditã grija faþã de pãsãrile crescute, printr-un document parafat de medicul veterinar de liberã practicã, aflat sub contract cu exploataþia. Medicul va specifica procentul pãsãrilor cu leziuni, pe ciclu de producþie (sub 5% din total). Tot pentru stimularea integritãþii pãsãrilor, statul acordã ajutor pentru condiþiile de manipulare, prindere ºi transport fãrã vãtãmare. Se impune astfel asigurarea forþei suplimentare de muncã ºi a condiþiilor minime de transport, pe filiera fermã – abator sau fermã de tineret – fermã de gãini, limi­tand numãrul pãsãrilor rãnite (sub 5% din total).

Altã mãsurã stimuleazã asigurarea potabilitãþii apei ºi poate include producãtorii avicoli, printre beneficiarii schemei de ajutor. Prin cerere, insoþitã de buletine lunare de analizã, crecãtorul va fi susþinut pentru indeplinirea condiþiilor ca apa potabilã, utilizatã in hrana pãsãrilor, sã fie conform Legii 458/2002, privind standardele minime de calitate.

Imbunãtãþirea parametrilor de microclimat (temperaturã, umiditate, viteza aerului) dintr-o unitate trebuie monitorizatã astfel incat limitele sã fie cu 10% mai favorabile decat valorile prevãzute in Directiva nr. 43/2007 a Consiliului Europei. Actul comunitar stabileºte condiþiile minime de protecþie a puilor destinaþi producþiei de carne. Solicitarea producãtorului pentru susþinerea acestei mãsuri va fi insoþitã de un certificat sanitar veterinar, emis de medicul aflat sub contract. Certificatul va cuprinde valorile medii ale parametrilor de microclimat, pe ciclu de producþie.

Uºa ajutoarelor, dotatã cu vizor

Evidenþiam la inceput condiþiile lipsite de constrangere, prin care beneficiarii schemei pot ac­cesa, in funcþie de necesarul fermei avicole, una sau mai multe mãsuri ale schemei de ajutor. Trebuie remarcat totuºi cã Executivul a cantãrit oferta astfel incat, prin Hotãrarea 838/2010, pentru susþinere sã se califice doar cei cu interese reale in creºterea pãsãrilor.

Antecedentele stimulãrilor agricole fãrã cap ºi coadã se simt incã prin visteriile statului, ale producãtorilor potenþiali sau ale iniþiatorilor reali de proiecte. Ar fi de amintit doar armata (pseudo)fermierilor care fluturã stindardele agriculturii ecologice, þintind doar primirea euro-stimulentelor. Azi, cele cateva sute de producãtori bio-agricoli productivi incap intr-o curte.

Pentru a beneficia de ajutoarele de stat oferite pãsãrilor din dotare, solicitanþii trebuie sã deþinã avizul favorabil pentru cererea iniþialã anualã, depusã prin centrele judeþene ale Agenþiei de Plãþi ºi Intervenþie pentru Agriculturã (APIA). Tot aici sunt depuse semestrial tabelele care sã reflecte situaþia productivã a exploataþiei. In prima lunã dupã semestrul in care au fost fãcute livrãri abatoarelor sau transferuri, de la fermele de tineret spre fermele de gãini adulte (in cazul gãinilor ouãtoare sau a celor de preproducþie rase grele).

Alãturat documentelor ºi declaraþiilor impuse de actul normativ, transparenþa folosirii ajutoarelor va fi confirmatã ºi de copiile dupã facturile fiscale, rapoartele de insoþire, rapoartele de tãiere a pãsãrilor abatorizate, facturile fiscale de abatorizare (in cazul abatorizãrii in regim de prestãri servicii).

APIA a intampinat potenþialii beneficiari ai schemei cu opt convenþii, incheiate cu tot atatea bãnci. Instituþiile bancare ºi-au arãtat deschiderea pentru susþinerea activitãþii curente a crescãtorilor, prin credite, panã la aplicarea schemei de ajutor.

Se considerã ajutor necuvenit sumele acordate in temeiul prezentei hotãrarii menþionate mai sus ºi utilizate pentru alte scopuri decat cele solicitate prin cererea inregistratã. Ajutorul este, de asemenea, considerat necuvenit atunci cand menþioneazã (in solicitarea depusã sau documentele de decont afe­rente ajutorului), date ori situaþii nereale. Persoanele fizice/juridice, care au incasat sume de la bugetul de stat prin astfel de mijloace, nu vor mai beneficia de ajutoare timp de trei ani de la incasarea sumelor necuvenite.

Sunt aºteptate cu interes rezultatele practice ale acestei scheme de ajutor oferit de stat. Aplicatã (cf. HG 838/2010) in perioada 2010-2013, schema se implementezã urmand liniile directoare comunitare ale Regulamentului CE, privind sprijinul acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã (FEADR).

Modificări aduse OUG nr. 92/2011 privind politicile aplicate în plan intern și internațional
Autor: meatmilk  /   luni, 27 august 2018

(Comunicat MADR) În ședință de Guvern a fost aprobată modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2011 pentru aprobarea organizării unor acțiuni de informare și promovare privind politicile aplicate în domeniul agriculturii și dezvoltării rurale, în plan intern și internațional.   Potrivit actului normativ...

S-a schimbat Legea societăților agricole și a formelor de asociere în agricultură
Autor: meatmilk  /   miercuri, 11 iulie 2018

(Comunicat) În Ședință de Guvern a fost adoptată Legea pentru modificarea și completarea Legii nr. 36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură ce reglementează cadrul juridic al înființării și desfășurării activității societăților agricole.   În vederea transformării...